تاثیر ازت، فسفر و پتاس بر باروری گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum cv.Budakalazi) در منطقه پیکان شهر

نویسندگان

چکیده

ماریتیغال (Silybum marianum L.) گیاهی است مرتعی، دارویی که در نقاط مختلف کشور ایران به صورت خودرو می روید. این تحقیق در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 4 تیمار و 3 تکرار انجام شد. در این مطالعه تاثیر سه نسبت مختلف نیتروژن، فسفر و پتاس به مقادیر 0K 0P 0N، 50K100P100N ، 100K150P150N و 150K200P200N کیلوگرم در هکتار و تیمار شاهد (بدون مصرف کود) مورد مطالعه قرار گرفت. متغیرهایی نظیر ارتفاع ساقه، تعداد کاپیتول در بوته، قطر کاپیتول، تعداد دانه در کاپیتول، وزن هزار دانه و عملکرد دانه در هکتار مورد اندازه‌گیری قرار گرفتند. نتایج نشان می‌دهد که نسبت‌های مختلف NPK تاثیر معنی‌داری بر ارتفاع بوته، تعداد بذر در کاپیتول و عملکرد بذر در هکتار دارد. حداکثر ارتفاع (81/107 سانتی‌متر) مربوط به تیمار 150K200P200N، بیشترین تعداد بذر در کاپیتول (08/223) مربوط به تیمار100K150P150N و بیشترین عملکرد بذر (6/3 تن در هکتار) از تیمار 50K100P100N بدست آمد. مقدار کل سیلیمارین و سیلی بین با افزایش مصرف کود کاهش نشان داد. بطوریکه با افزایش مصرف مقادیر NPK (تیمار 100K200P200N) سبب تحریک رشد رویشی گردیده و میزان تولید سیلی مارین و سیلی بین را کاهش داد. این در حالی است که عدم مصرف کود (تیمار شاهد) در مقایسه با تیمار 150K200P200N به میزان 57/20 درصد سبب افزایش مقدار کل سیلیمارین گردید. در بین تیمارهای کودی تیمار 100K150P150N دارای بیشترین درصد سیلی بین موجود در سیلی مارین بود این در حالی است که در تیمار شاهد با وجود آنکه میزان کل سیلی مارین با تیمار100K150P150N و 50K100P100N در یک سطح قرار داشت اما میزان سیلی بین در سیلی مارین تا حد صفر کاهش یافت. بنابراین با توجه به نتایج این تحق‍‍‍یق بهترین نسبت کودی از لحاظ عملکرد بذر، عملکرد سیلی مارین و سیلی بین در رقم بوداکالازی و در منطقه پیکان شهر نسبت کودی 50K100P100N توص‍‍‍یه م‍‍‍ی‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Different Levels of NPK Fertilizers on the Productivity of Milk Thistle (Silybum marianum) in Peykan Shahr Area

نویسندگان [English]

  • Tahereh Borna
  • Reza Omid Beygi
چکیده [English]

Milkthistle (Silybum marianum L.) is a rangeland medicinal plant growing wild in different locations in Iran. In the present research work, the effect of N, P and K in their different proportions of N0P0K0, N100P100K50, N150P150K100 and N200P200K150 kgHa-1 as compared with control (no fertilizer application) on the plant's growth was put to test. Suc variables as plant height, no. of capituls, no. of capituls per plant, diameter of capitul, no. of seeds per capitul, one thousand seed weight, and seed yield were assessed in a randomized complete block design of 4 treatments of each in 3 replications. Results indicated that different proportions of NPK exert different significant effects on plant height, no. of seeds per capitul and on seed yield. The highest plant height (107.81 cm) was resulted from N200P200K150 treatment, the greatest no. of seeds per capitul (223.08) from N150P150K100 and the greatest yield (3.6 tons ha-1) was the result of the treatment N100P100K50. There was a decrease in total silymarin and silybin observed with increase in NPK application. Increase in NPK application caused increase in vegetative growth and decrease in silymarin and silybin. This is while non application of NPK (control) resulted in an increase of 20.57% silymarin as compared with the N200P200K150 treatment. Silybin content of silymarin was the highest in N150P150K100 treatment. This was while even though total silymarin in control was at the same level as in treatments N150P150K100 and N100P100K50, but silybin available in its silymarin was reduced to an even zero level. Therefore it is concluded that the most suitable NPK proportion as regards; seed yield, and silymarin and silybin contents in milkthistle, variety Budakalazi, and in the area of Peykan Shahr, Karaj, Tehran would be N100P100K50.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asteraceae
  • Fertilizer
  • Milkthistle
  • Seed yield
  • Silybin.
  • Silymarin