استفاده از اسانس‌های گیاهی برای کنترل بیماری کپک خاکستری (Botrytis cinerea) میوه‌های گلابی

نویسندگان

چکیده

ضایعات بعد از برداشت، به‌ویژه در اثر حملة قارچ‌ها، یک عامل مهم در کاهش عمر انباری بسیاری از میوه‌ها و سبزی‌ها به حساب می‌آید. به منظور بررسی اثرات اسانس‌های گیاهان آویشن، ریحان و رزماری در کنترل بیماری کپک خاکستری (Botrytis cinerea) میوه‌های گلابی، دو آزمایش جداگانه یکی در شرایط درون شیشه‌ای و دیگری در شرایط نگهداری میوه‌های گلابی در سردخانه انجام گرفت. غلظت اسانس‌های مورد استفاده در آزمایش‌های درون شیشه‌ای صفر (شاهد)، 100، 200، 300، 400 و 500 میکرو لیتر در لیتر محیط کشت PDA و در شرایط نگهداری میوه‌ها در سردخانه صفر (شاهد)، 100، 300 و 500 میکرولیتر در لیتر بود. نتایج آزمایش‌های درون شیشه‌ای نشان داد که اسانس گیاهان رزماری و آویشن به ترتیب کمترین و بیشترین تأثیر را در جلوگیری از رشد قارچ داشته‌اند. به‌طوری که اسانس رزماری حتی در غلظت 500 میکرولیتر در لیتر محیط کشت هیچ‌گونه تأثیری در جلوگیری از رشد قارچ نداشت اما آویشن در غلظت‌های بالاتر از 200 میکرولیتر در لیتر محیط کشت به‌طور کامل از رشد قارچ جلوگیری نمود. نتایج آزمایش‌های سردخانه‌ای نشان داد که تیمار اسانس اثرات معنی‌داری بر بیماری کپک‌زدگی میوه‌های گلابی داشت. به‌طوری که تعداد میوه‌های آلوده و شدت بروز بیماری در میوه‌های تیمارشده کاهش یافت. با افزایش غلظت اسانس رشد قارچ کاهش بیشتری نشان داد. بیشترین و کمترین تعداد میوه‌های آلوده و نیز شدت بیماری به ترتیب در غلظت‌های صفر و 500 میکرولیتر در لیتر هر کدام از تیمارهای اسانسی دیده شد. نتایج بررسی‌ها همچنین نشان داد که اسانس آویشن و رزماری به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر را در کاهش تعداد میوه‌های آلوده و شدت بروز بیماری کپک خاکستری داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Use of Essential Oils in Control of Grey Mold (Botrytis cinerea) Infection in of Pear Fruits

نویسندگان [English]

  • Abbas Hasani
  • Rasoul Jalili Marandi
  • yobert Ghosta
چکیده [English]

Post-harvest losses particularly due to fungal invasions, is a major factor in limiting the shelf life of many fruits and vegetables. In order to study the effects of essential oils of thyme (Thymus kotschyanus), basil (Ocimum basilicum) and rosemary (Rosmarinus officinalis) on control of grey mold (Botrytis cinerea) disease in pear, a series of in vitro and in vivo (during cold storage of pear fruits) experiments was conducted. The concentration of essential oils used were 0 (control), 100, 200, 300, 400 and 500 ?l/l of PDA and 0 (control), 100, 300 and 500 ?l/l for in vitro and in vivo experiments, respectively. The results of in vitro experiment showed that rosemary and thyme oils had the lowest and the highest inhibitory effects on the fungal growth. Rosemary oil had no inhibitory effect on the fungal growth even at 500 ?l/l of PDA, but thyme oil, at concentrations above 200 ?l/l of PDA, completely inhibited the fungal growth. The results of in vivo (cold storage of fruits) experiment showed that essential oil treatment had significant inhibiting effects on fungal growth. The number of infected fruits and disease severity were reduced in the treated fruits. With increase in the essential oil concentration, fungal growth was further reduced. The highest vs the lowest number of infected fruits and disease severity were observed in 0 (control) vs 500 ?l/l of essential oil treatment, respectively. Also the results of this study revealed that thyme and rosemary essential oils had the highest and the lowest reducing effects on the number of infected fruits and on grey mold severity, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Essential oils
  • Grey Mold (Botrytis cinerea)
  • Pear
  • post-harvest
  • thyme (Thymus kotschyanus).