افزایش عمر انبارمانی کیوی فروت رقم هایوارد با تیمار بخار متیل سالیسیلات

نویسندگان

چکیده

برای بررسی اثر بخار متیل سالیسیلات(MeSA) بر روی خصوصیات کیفی کیوی فروت رقم هایوارد، از پنج غلظت متیل سالیسیلات (0، 8، 16، 24و 32 میکرولیتر به ازای هر لیتر فضای ظرف) و پنج ماه طول دوره انبارمانی میوه به صورت کرت‌های خردشده در زمان بر پایه طرح کاملا تصادفی و با سه تکرار استفاده شد. این تحقیق در موسسه تحقیقات مرکبات کشور واقع در رامسر در سال 86-85 اجرا شد. در این تحقیق صفاتی نظیر درصد مواد جامد محلول(TSS)، اسیدیته قابل تیتراسیون(TA)، ویتامین ث، pH عصاره میوه، سفتی گوشت میوه، فعالیت آنزیم آنتی‌اکسیدان آسکوربات پراکسیداز (APX) و اتیلن تولید شده توسط میوه‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که غلظت 32 میکرولیتر بخار متیل سالیسیلات بیشترین تاثیر را در به تاخیر انداختن فرایند رسیدگی پس از برداشت میوه‌ها داشت به طوریکه سفتی گوشت و ویتامین ث میوه‌های تیمار شده با 32 میکرولیتر بر لیتر متیل سالیسیلات نسبت به میوه‌های تیمار شاهد دارای روند کاهشی کندتری بودند. استفاده از این ماده باعث شد که TSS، تولید اتیلن و فعالیت آنزیم آنتی‌اکسیدان APX از روند افزایشی کندتری در طول دوره انبارمانی میوه‌ها برخوردار شوند. TA میوه‌ها درطول دوره انبارمانی کاهش یافت ولی متیل سالیسیلات تاثیر معنی‌داری بر این صفت نداشت. بیشترین تاثیر متیل سالیسیلات در به تاخیر انداختن روند کاهشی pH عصاره میوه در غلظت 24 میکرولیتر بر لیتر مشاهده شد. بنابراین در این تحقیق کاربرد متیل‌سالسیلات با غلظت 32 میکرولیتر بر لیتر بیشترین‌ تاثیر را در افزایش عمر انبارمانی کیوی فروت داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prolonging of Shelf Life of Kiwifruit through (Actinidia chinensis cv. Hayward) Methyl Salicylate Vapor Treatment

نویسندگان [English]

  • Morteza Soleymani Aghdam
  • Yones Mostofi
  • Ali Reza Mottalebi Azar
  • Javad Fattahi Moghaddam
  • Mahmood Ghasem Nejad
چکیده [English]

To inspect the effect of methyl salicylate (MeSA) vapor on fruit shelf life quality in kiwifruit (Actinidia chinensis cv. Hayward) an experiment was carried out in Citrus Research Institute, Ramsar, Iran in 2006-2007. The experiment was based on a completely random design of three replications. The treatments consisted of MeSA at five rates (0, 8, 16, 24 and 32 µL/L) and storage time of five levels (every month of five month duration of shelf life during the whole period of the experiment. Assessed qualities included: Total Soluble Solids (TSS), Titrable Acidity (TA), vitamin C, pH, firmness of pulp, activity of Ascorbate peroxidase (APX) and fruit ethylene production. The results of the experiments revealed that treatment with 32 µL/L of MeSA had the greatest effect on delay of postharvest ripening of fruits. Fruits treated with 32 µL/L of MeSA had a slower trend in decrease of pulp firmness and vitamin C as well as a slower trend in increase of TSS, ethylene production, and APX activity during storage as compared to control. Fruit TA decreased during shelf life period but MeSA did not have a significant effect on this trait. The highest delay effect of MeSA application on decrease trend of pH was observed in the 24 µL/L of MeSA application treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ascorbate peroxidase
  • Kiwifruit
  • Methyl salicylate
  • Shelf life
  • Vitamin C.