اثر پاشش هومیک اسید بر جذب عناصر، میزان پروتئین و خصوصیات پس از برداشت ژربرا رقم مالیبو

نویسندگان

چکیده

یکی از مشکلات پرورش ژربرا کاهش کیفیت و کم بودن محصول به ویژه در گلخانه‌های نه چندان استاندارد است. در این پژوهش اثر پاشش (اسپری) هفتگی 500 میلی گرم بر لیتر هومیک اسید و مقایسه آن با مصرف حل شده آن با همین غلظت در دو نوع محلول غذایی با مقادیر 5/3 و 7 میلی اکی ولان بر لیتر کلسیم جهت بهبود کمیت و کیفیت گل ژربرای رقم مالیبو بررسی گردید. نتایج نشان داد اگرچه پاشش هومیک اسید نتوانست به میزان مصرف محلول آن، باعث بهبود جذب بسیاری از عناصر شود، اما توانست عملکرد را به اندازه آن افزایش دهد. میزان جذب کلسیم در تیمار دارای سطح کلسیم بالاتر همراه با مصرف محلول هومیک اسید بیش از سایر تیمارها بود. تفاوت معنی داری در عمر گلدانی و میزان پروتئین کل بین تیمارها مشاهده نشد. پاشش هومیک اسید به صورت معنی داری باعث بهبود ثبات غشای سلولی قطعات گلبرگ شد و تنش ناشی از پیر شدن ساقه گل را کاهش داد. هومیک اسید احتمالاً از طریق اثرهای شبه هورمونی و بهبود شرایط فیزیولوژیک گیاه توانسته است سبب بهبود عمر پس از برداشت گل‌ها شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Humic Acid Spray on Nutrients Uptake, Protein Content and Postharvest Life of Gerbera jamesonii L. cv. Malibu

نویسندگان [English]

 • Mohsen Kafi
 • Mesbah Babalar
 • Ali Nikbakht
 • Hasan Ebrahim Zadeh
 • Nemat-o-Lah Eatemadi
 • Saeed Samavat
چکیده [English]

One of the problems encountering gerbera production is the decreasing flower quality and yield especially when grown in non-standard greenhouse coditions. In this research the effect of weekly humic acid (HA) (500 mg/L) spray was studied and compared with application of 2 solutions containing 3.5 and 7 meq/L of calcium along with the same concentration of HA on Gerbera jamesonii L. It was demonstrated that although HA spray did not increase the uptake of most nutrients yet it could improve the yield in comparison with the solution alone a pplications. Calcium uptake was higher in the treatment involving HA along with a higher Ca concentration. There was no significant difference observed in postharvest life and total protein content among treatments. HA spray could significantly improve cell membrane stability of petal parts and decrease the stress imposed by scape senescence. It was probably through the hormone-like action of HA that the postharvest life of flowers was improved.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gerbera jamesonii
 • Hormone-like activity
 • Humic Acid
 • postharvest life
 • Total Protein.