توارث‌پذیری آلل خودسازگاری(Sf) در نتاج بادام با استفاده از روش PCR

نویسندگان

چکیده

اصلاح بادام به منظور دست یابی به ارقام خودسازگار از مهم‌ترین اهداف اصلاحی است و در این راستا تشخیص زود هنگام ژنوتیپ‌های خودسازگار به دلیل صرفه‌جویی در وقت و هزینه‌ها اهمیت بسزایی دارد. برای تشخیص ژنوتیپ‌های خودسازگار از خودناسازگار روش‌های مختلفی اعم از کلاسیک و ملکولی وجود دارد. در این تحقیق با استفاده از روش PCRو پرایمرهای اختصاصی ژنوتیپ‌های نتاج بدست‌آمده تعیین گردیدند. خودناسازگاری در بادام از نوع گامتوفیتیک بوده و این ویژگی توسط یک مکان ژنی چند آللی(S-locus )کنترل می‌شود که در درون خامه به عنوان S-RNase بیان می‌گردد. در این تحقیق ابتدا دو رقم تجاری Ferragnes وFerralise با رقم خودسازگار Tuono به صورت متقابل (Reciprocal) تلاقی داده شده و نتاج حاصله که دارای آلل خودسازگار (Sf) بودند با استفاده از روش پوشاندن شاخه‌ها (Bagging) وادار به خودگشنی شدند. بذور به دست آمده پس از طی دوره استراتیفیکاسیون سبز گردیدند و در دوران نونهالی DNA ژنومی از کلیه نتاج بدست‌آمده استخراج و ژنوتیپ های S به دست آمده با روش‌های PCR ساده و مرکب مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بدست‌آمده نشان داد که حاصل این خودگشنی، نتاج خودسازگار هموزیگوس و هتروزیگوس بوده و تمام نسبت‌های به دست آمده از اصول مندلی پیروی می‌کند. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد تشخیص خودسازگاری در بادام با استفاده از روش PCR در دوران نونهالی گیاه میسر می‌باشد. استفاده از این روش در شناسایی ژنوتیپ‌ها و ارقام خودسازگار بسیار حایز اهمیت بوده و دارای دقت بالایی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Heritability of Sf Allele in Almond Progenies with PCR Method

نویسندگان [English]

  • Kazem Kamali
  • Ali Ebadi
  • Mohammad Reza Fattahi Moghaddam
  • Mohammad Reza Naghavi
  • Ali Imani
چکیده [English]

Breeding of almond to attain self compatible cultivars is among the objectives followed in almond breeding. Early identification of self-compatible genotypes from self-incompatible ones is very important in saving of time and expenses. There are different methods of either classical or molecular nature to recognize self-compatibility in genotypes. In this study, PCR-based method with specific primers was employed to determine self-compatible genotypes. Almond self-incompatibility system is of a gametophytic type controlled by a single multi-allele locus, expressed as S-RNase in style. In this research work, two commercial cultivars of Ferragnes (s1s3) and Ferralise (s1s3) were reciprocally crossed with self-compatible cultivar of Tuono (s1sf). Progenies (s1sf and s3sf) were grown and selfed (Bagging method) when they entered the flowering stage. Seeds of new generation were made to germinate following stratification. Seedlings were then studied through simple and multiplex PCR. Results indicated that the ratio of self-compatible to self-incompatible progenies was as according to Mendelian rules (1:1). Therefore, PCR was recognized as a precise method for identification of self-compatible genotypes when they are still very young.

کلیدواژه‌ها [English]

  • almond
  • Gametophytic
  • PCR method
  • Self-compatibility identification
  • Stratification.