بررسی اثرات آللوپاتیک عصاره اندام‌های مختلف خیار برشاخص‌های رشدی دانهالهای خیار، گوجه فرنگی، فلفل دلمه‌ای وبادمجان

نویسندگان

چکیده

بعضی گیاهان زراعی دارای اثرات آللوپاتیک می باشند و بررسی اثرات آنها بر گیاهان به خصوص در تناوب زراعی و کشت توام از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر همین اساس، در این تحقیق توانایی آللوپاتی اندام های خیار بر روی میزان رشد بادمجان، گوجه فرنگی، فلفل و خیار به طور جداگانه در قالب طرح کاملا تصادفی به صورت فاکتوریل دو عاملی، در سیستم کشت هیدروپونیک در گلخانه بررسی گردید. در این تحقیق، فاکتور اول نوع گیاه (فلفل، خیار، گوجه فرنگی و بادمجان) و فاکتور دوم، نوع اندام عصاره گیری شده (برگ، ریشه و ساقه) بود. ابتدا عصاره الکلی 5 درصد وزنی- حجمی حاصل از اندام های برگ، ریشه و ساقه خیار تهیه گردید و سپس اثر آن بر تعداد برگ، گل، طول ریشه و ساقه، وزن تر ریشه و ساقه، وزن خشک ریشه وساقه، به عنوان شاخص‌های رشد گیاهان مذبور نسبت به نمونه شاهد بدون تیمار عصاره دهی، مطالعه گردید. نتایج حاصله نشان داد که عصاره اندام های خیار در همه موارد اثر معنی داری بر کاهش شاخص‌های رشد سایر گیاهان داشته است. از بین گیاهان فوق، تحت تاثیر عصاره اندام های خیار، رشد بادمجان و پس از آن خیار بیشترین کاهش رشد را نشان داده‌اند. بنابراین، خیار بیشترین اثر آللوپاتی را بر روی بادمجان داشته است. همچنین کاهش قابل توجه رشد خیار را می‌توان به خود مسمومی در خیار نسبت داد. از آنجایی که عصاره ریشه در مقایسه با سایر اندام‌ها، رشد گیاهان فوق را بیشتر کاهش داده است، مشخص می شود که ریشه دارای اثر آللوپاتی بیشتری می باشد که می توان این مسئله را به تولید اولیه مواد آللوشیمیایی در ریشه مربوط دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Allelopathic Effects of Cucumber Organs' Extract on Growth Indices of Cucumber (Cucumis Sativus L.), Eggplant (Solanum melongena L.), Pepper (Capsicum annum L.), and Tomato (Lycopersicum esculanum M.) Seedlings

نویسندگان [English]

  • Sara Khorasani Nejad
  • Abdol Karim Kashi
  • Seyed Mohammad Fakhr Tabatabaii
چکیده [English]

Some crops have been observed to posses effects of allelopathic type. It would be interesting and useful as well to study these plants' allelopathic effects on other crop plants, particularly in rotation and intercropping. So, in this study, the allelopathic potential of cucumber organs' extract on seedling growth of cucumber, eggplant, pepper, and tomato was evaluated using a randomized factorial experiment, in a hydroponic system under greenhouse conditions. In this research, the first variable was plant type (cucumber, eggplant, pepper, and tomato) while the second one cucumber organ type (leaf, root, or stem) extract. Alcoholic extracts (5% w/v) of leaf, root, and stem of cucumber were prepared. The extracts' effects on plant growth indices namely: number of leaves and flowers, root and shoot length, root and shoot fresh weight, as well as root and shoot dry weight were investigated. Results showed that all cucumber organ extracts exert significant inhibiting effect on growth indices of all tested plants. Under the allelopathic effect of cucumber organ extracts, eggplant and cucumber faced the most respective reduction in growth, in comparison with other plants tested. Therefore, it becomes evident that cucumber exerts the most allelopathic effect on eggplant. Also, a considerable reduction of cucumber growth could be attributed to self-toxicity in cucumber. In comparison with other cucumber organ extracts, root extract has the most retarding effect on plant growth. So, can be said that it has the most allelopathic effect. This phenomenon could be attributed to an initial production of allelopath chemicals in roots.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allelopathic
  • Extract.
  • growth indices
  • Organ
  • Self-toxicity