بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های گردوی ایرانی(Juglans regia L.) با استفاده از نشانگر مولکولی رپید RAPD

نویسندگان

چکیده

گردو از محصولات مهم خشکباری است که ایران یکی از مراکز مهم پراکنش و کشت و کار آن به شمار می رود. در این مطالعه از صفات مورفولوژیک و نشانگرهای مولکولی RAPD برای تعیین سطح تنوع و خویشاوندی 31 ژنوتیپ برتر از ایران و چهار رقم خارجی گردو استفاده گردید. 14 آغازگر RAPD در مجموع 180 نوار در کل ژنوتیپ‌ها تکثیر کردند که از بین آنها 174 نوار چند شکل بودند. محدوده تشابه ژنتیکی ژنوتیپ‌ها بین 37/0 تا 89/0 بدست آمد. در تجزیه خوشه‌ای، نمونه‌ها در حد تشابه 50 % بر اساس زمینه ژنتیکی متفاوت در 5 گروه جای گرفتند. چهار رقم خارجی و 26 ژنوتیپ از استانهای مختلف در گروه پنجم قرار گرفتند که شامل ژنوتیپ‌هایی از نی‌ریز فارس، شهرکرد و ضیاء آباد قزوین بودند. تقریباً تمامی ژنوتیپ‌ها در مولفه اول و ژنوتیپ‌های NFE3، NFE5، JAHAN1 و CCGM1 در مولفه دوم مقدار عددی بیشتری نشان دادند. که هر کدام به تنهایی در تجزیه گروه مستقلی را تشکیل دادند. نتایج بدست آمده نشان داد که نشانگر مولکولی راپید RAPD برای بررسی تنوع ژنتیکی گردو یک روش کارآمد می‌باشد. این ژنوتیپ‌ها با پایه ژنتیکی متفاوت و صفات مناسب باغبانی نشان دادند که کاندیدهای مطلوبی برای استفاده مستقیم یا در برنامه بهبود کمی و کیفی گردو هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Characterization of Some Walnut Genotypes Using RAPD Markers

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Fattahi Moghaddam
  • Aziz Ebrahimi
  • Zabih-o-Lah Zamani
چکیده [English]

Walnut is an important nut crop worldwide. Iran is one of the walnut centers of diversity and cultivation. Morphological traits and RAPD primers were applied to determine genetic diversity among 31 Iranian and four foreign walnut genotypes. From 14 RAPD primers, 180 bands were amplified among which 174 were polymorphic. The lowest and highest similarity coefficients were 0.37 and 0.89 respectively. Cluster analysis as based on Jaccard's similarity coefficient and UPGMA method divided the genotypes into five groups at similarity level of 0.50, the main groups of which consisted of 31 genotypes including the 4 foreign cultivars. Factor analysis resulted in estimation of three factors distributed among 67.4% of total variance. Factor analysis showed that most genotypes contained the main factor with ‘NFE3’, ‘NFE5’, ‘JAHAN1’and ‘CCGM1’ carrying the highest eigenvalue in the second factor, and each forming a separate cluster. In conclusion, RAPD markers were shown to be an efficient technique for studying genetic diversity in walnut. The genotypes with different genetic bases of suitable horticultural traits showed to be good candidates for walnut improvement programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clusteranalysis
  • Genetic diversity
  • Morphological traits.
  • RAPDs
  • Walnut