اثر کمپوست ضایعات چای و پوست درختان بر برخی ویژگی‌های بستر کاشت و صفات کمی و کیفی کاهوی گلخانه‌ای

نویسندگان

چکیده

کمپوست کردن ضایعات آلی کشاورزی روشی پایدار برای استفاده مجدد از این ضایعات است. به منظور بررسی تاثیر کمپوست ضایعات چای و کمپوست پوست درختان‌، به عنوان اصلاح کنندگان خاک بر بستر کاشت و برخی صفات کمی و کیفی کاهوی گلخانه ای رقم Grate Lake 118آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام شد. تیمارها شامل نسبتهای مختلف کمپوست ضایعات چای، کمپوست پوست درخت و خاک بودند و خاک تنها بعنوان شاهد بود. آنالیز کمپوستها نشان داد که بیشتر خصوصیات شیمیایی کمپوست ضایعات چای (EC, pH و میزان پتاسیم قابل تبادل) بهتر از کمپوست پوست درختان بود. بستر کاشت دارای کمپوست ضایعات چای و کمپوست پوست درختان دارای خصوصیات مناسبی (EC, pH و میزان پتاسیم قابل تبادل) برای کشت بدون خاک کاهوی گلخانه‌ای بودند. نتایج نشان داد که بسترهای کشت دارای هر دو نوع کمپوست عملکرد بیشتری نسبت به شاهد داشتند، اما رشد، تجمع ماده خشک و وزن هد در بسترهای اصلاح شده با کمپوست ضایعات چای بیشتر از کمپوست ضایعات پوست درختان بود. علاوه بر عملکرد هد، بلوغ رابطه مثبتی با میزان مصرف کمپوست داشت. محصول در بستر کاشت بدون خاک نسبت به خاک دو هفته زودرس‌تر بود. بیشترین میزان فسفر، پتاسیم و کلسیم در مخلوط حاوی سه قسمت کمپوست ضایعات چای و یک قسمت خاک اندازه گیری شد. با توجه به زودرسی (78 روز) و عملکرد بالای گیاهان در بستر دارای کمپوست ضایعات چای، استفاده از آن برای بستر کاشت کاهوی گلخانه‌ای توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Tea Waste and Tree Bark Waste Composts on Some Properties of Growing Media and Quantity and Quality of Greenhouse Lettuce

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Hasandokht
  • Fatemeh Mastoori
  • Mohammad Naghi Padasht Dehkaii
چکیده [English]

Composting of organic agricultural wastes is a sustainable method for recycling of the wastes. For determining the effects of Tea Waste Compost (TWC) and Tree Bark Compost (TBC) on growing media and some quantity and quality of greenhouse lettuce cv. Grate Lake 118 this experiment was carried out based on a completely randomized design of four replications. The treatments were different mixtures of tea waste compost, tree bark composts, and soil vs. soil (used as control). Analysis of composts revealed that almost all chemical properties of the TWC (pH, EC and potassium exchangable) were in a better state than those of TBC. The growing medium along with TBC+TWC is of desirable characteristics (pH, EC and potassium exchangable) for hydroponic culture of greenhouse lettuce. Results showed that either type of compost increased yield over soil used as control. However, growth, dry matter accumulation, and head weight were lower in TBC amended media than those in TWC treatment. In addition to head yield, crop maturity was also positively affected with compost application. Earlier crop was obtained in soilless media, while the crop grown in soil reached its maturity two weeks later. The highest percantages of phosphore, potassium and calcium in head were found in treatments of 3TWC+1Soil, TWC+TBC and TBC+Soil, respectively. With respect to earliness (78 days) and high yield in the amended media with TWC, its application in greenhouse production lettuce is highly recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • earliness
  • Earliness.
  • Lactuca sativa L.
  • Soilless culture
  • yield