دوره و شماره: دوره 49، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-302 

مقاله کامل

1. بررسی تکمیلی دورگ‌های بی‌دانۀ جدید به‌دست‌آمده از تلاقی برخی رقم‌های دانه‌دار و بی‌دانۀ انگور

صفحه 1-13

علیرضا رحیمی؛ علی عبادی؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ مجید اسمعیلی؛ اورنگ خادمی؛ امید گودرزی


15. تجزیۀ ارتباط صفات ریخت‌شناختی با نشانگرهای ISSR در گوجه‌فرنگی

صفحه 171-181

مشهید هناره؛ بابک عبدالهی مندولکانی؛ آتیلا دورسون