موضوعات = علوم میوه
تعداد مقالات: 104
80. تأثیر کاربرد پس از برداشت پوتریسین بر کیفیت و عمر انبارمانی پستۀ تازۀ رقم‌های ’فندقی‘ و ’کله‌قوچی‘

دوره 48، شماره 1، بهار 1396، صفحه 99-112

10.22059/ijhs.2017.235535.1272

زهرا خنامانی؛ سید حسین میردهقان؛ محمد حسین شمشیری؛ حسین حکیم آبادی


81. تأثیر کم آبیاری بر ویژگی‌های رویشی، عملکرد و کیفیت میوۀ سه رقم زیتون روغنی

دوره 48، شماره 1، بهار 1396، صفحه 191-201

10.22059/ijhs.2017.134943.861

رحمت اله غلامی؛ حسن ساری خانی؛ عیسی ارجی


83. بررسی ترکیب عنصرهای کانی اناردانه و برگ انار رقم نادری با محلول‌پاشی کود آمینواسیددار در شرایط تنش خشکی

دوره 48، شماره 1، بهار 1396، صفحه 229-236

10.22059/ijhs.2017.138293.891

سکینه حسن زاده؛ فریبرز حبیبی؛ محمد اسماعیل امیری؛ محمدرضا نائینی


86. شناسایی، تمایز و ثبت رقم‌های انگور بومی و تجاری ایران

دوره 47، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 581-594

10.22059/ijhs.2016.59820

محمد علی نجاتیان؛ حامد دولتی بانه


87. بررسی تأثیر نیترات آمونیوم و آهن بر خواص کیفی و پاداکسندگی میوة سیب رقم گالا

دوره 47، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 203-211

10.22059/ijhs.2016.58520

مصباح بابالار؛ خدیجه جلیلی؛ محمدعلی عسگری سرچشمه؛ علیرضا طلایی


88. بررسی تشکیل گل و میوه در چند رقم مرکبات در شرایط اقلیمی شرق مازندران

دوره 47، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 257-264

10.22059/ijhs.2016.58525

نگین اخلاقی امیری؛ علی اسدی کنگرشاهی؛ جلال مهدوی ریکنده


90. تأثیر محلول‌پاشی پوترسین و نیترات پتاسیم در بهبود رشد رویشی و زایشی درخت به رقم اصفهان

دوره 47، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 275-285

10.22059/ijhs.2016.58527

مهسا احمدی پور رق آبادی؛ زهرا پاک کیش؛ وحید رضا صفاری


93. ارزیابی تأثیر پایه، پیوندک و روش پیوند بر افزایش رویشی انار

دوره 47، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 337-350

10.22059/ijhs.2016.58535

مهرداد نوروزی؛ حمید رضا کریمی؛ سید حسین میردهقان


99. بررسی تنوع ساختارظاهری درون توده‌ای پسته و همبستگی بین بذرها با دانهال‌های حاصل از آن‌ها در رقم پسته بادامی ریز زرند

دوره 47، شماره 1، بهار 1395، صفحه 119-127

10.22059/ijhs.2016.58217

شیرین نصراله پور مقدم؛ حمید رضا کریمی؛ علی اکبر محمدی میرک؛ محمد حسین شمشیری