موضوعات = علوم گیاهان دارویی
تعداد مقالات: 41
32. A study on the effects of environmental factors on vegetative characteristics and corm yield of saffron (Crocus sativus)

دوره 48، ویژه نامه، پاییز 1396، صفحه 45-52

10.22059/ijhs.2017.224869.1165

Haydeh Rahimi؛ Majid Shokrpour؛ Leila Tabrizi Raeini؛ Ezatollah Esfandiari


34. بررسی تحمل و سازگاری به تنش خشکی در توده‌های گشنیز (Coriandrum sativum L.) بومی ایران

دوره 47، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 317-327

10.22059/ijhs.2016.58531

پیمان عینی زاده؛ حمید دهقانی؛ مصطفی خدادادی


35. تأثیر اسید سالیسیلیک بر تغییرپذیری روزنه و برخی صفات رویشی گیاه همیشه بهار (Calendula officinalis L.) در تنش شوری

دوره 47، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 193-202

10.22059/ijhs.2016.58519

فاطمه دهقان نیری؛ وحید رضا صفاری؛ علی اکبر مقصودی مود


39. تأثیر فلز کادمیم بر توانائی زیستی و فعالیت برخی آنزیم‌های پاداکسندگی در پینة گیاه پریوش (Catharanthus roseus)

دوره 47، شماره 1، بهار 1395، صفحه 21-31

10.22059/ijhs.2016.58223

هاجر مرادیپور؛ محمد حسین آبنوسی؛ محمد رضا امیرجانی؛ مجید مهدیه


40. بررسی تنوع فیتوشیمیایی اسانس جمعیت‌های مختلف بومادران (Achillea nobilis L.)

دوره 47، شماره 1، بهار 1395، صفحه 11-20

10.22059/ijhs.2016.58209

رقیه عظیمی؛ فاطمه سفیدکن؛ پروین صالحی؛ اعظم منفرد؛ محمود نادری حاجی باقر کندی