نویسنده = احتشام نیا، عبدالله
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام گل داوودی (.Chrysanthemum morifolium Ramat) با استفاده از نشانگر مولکولی ریزماهواره (SSR)

دوره 49، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 791-799

فردوس دارابی؛ عبداله احتشام نیا؛ فرهاد نظریان؛ زینب رویین


2. بررسی تنوع ژنتیکی برخی رقم‌های پابلند گل داوودی (Dendranthema grandiflorum Ramat.) بر پایۀ صفات ریخت‌شناختی در شرایط بیرانشهر

دوره 49، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 589-599

شیرین تقی پور؛ عبداله احتشام نیا؛ حامد خدایاری؛ حسن مومیوند


4. ارزیابی نژادگان‌های انار (Punica granatum L.) استان لرستان با استفاده از صفات ریختشناختی و بیوشیمیایی

دوره 48، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 447-458

مریم سپهوند؛ بهمن زاهدی؛ عبدالله احتشام نیا