نویسنده = عبداله احتشام نیا
تأثیر کاربرد بیوچار و میکوریزا آربسکولار بر زی‌توده گیاهی و برخی عناصر غذایی دو واریته جعفری

دوره 52، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 1027-1041

10.22059/ijhs.2020.300237.1790

فاطمه بخشی پور؛ حسن مومیوند؛ ابراهیم صداقتی؛ عبداله احتشام نیا