نویسنده = ابراهیم گنجی مقدم
بررسی صفات متمایزکننده برخی ارقام و ژنوتیپ‌های گیلاس بومی ایران

دوره 53، شماره 3، آذر 1401، صفحه 751-767

10.22059/ijhs.2022.284915.1676

ناصر بوذری؛ ابراهیم گنجی مقدم؛ عبدالرضا کاوند


ارزیابی میزان تحمل به یخ‌زدگی پنیرباد (‏Withania coagulans Dun‏) تحت شرایط کنترل‌شده

دوره 53، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 341-350

10.22059/ijhs.2019.274510.1592

طیبه زنده دل؛ ابراهیم گنجی مقدم؛ مریم تاتاری


ارزیابی اثر غلظت‌های مختلف آگار و کربوهیدرات در ریزازدیادی ‏PHL-C، پایه پاکوتاه گیلاس

دوره 52، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 977-989

10.22059/ijhs.2019.277562.1614

تکتم شیدایی؛ ابراهیم گنجی مقدم؛ شادی عطار؛ مرتضی عظیم زاده


مطالعه عوامل موثر در ریزازدیادی پایه نیمه پاکوتاه گیلاس ‏MA60 ×MA

دوره 52، شماره 3، آذر 1400، صفحه 767-777

10.22059/ijhs.2019.277690.1616

ابراهیم گنجی مقدم؛ طیبه آموزگار؛ احمد اصغرزاده؛ محبوبه زمانی پور


اثر نوع و غلظت تنظیم‌کننده‌های رشد بر پرآوری و ریشه‌زایی گیاه دارویی پنیرباد ‏(‏Withania coagulans‏)‏

دوره 51، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 287-294

10.22059/ijhs.2019.269447.1538

آیسن قهرمانی؛ ابراهیم گنجی مقدم؛ مریم تاتاری؛ سوسن خسرویار


تأثیر نوع محیط کشت و تنظیم‌کننده رشدی در کشت مریستم ارقام مختلف گیلاس

دوره 50، شماره 3، آذر 1398، صفحه 587-594

10.22059/ijhs.2018.249980.1378

محمد اسماعیل نداف؛ غلامرضا ربیعی؛ ابراهیم گنجی مقدم؛ عبدالرحمان محمدخانی