نویسنده = علی اکبر شکوهیان
تعداد مقالات: 3
1. بررسی روند تغییر کیفی اسانس گل محمدی طی مراحل مختلف فنولوژی گل در منطقه ارومیه ‏

دوره 51، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 955-963

10.22059/ijhs.2019.277924.1618

مهران کنعانی؛ اسماعیل چمنی؛ علی اکبر شکوهیان؛ موسی ترابی


2. بررسی اثر اسید هیومیک بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی پایه‌های بادام تحت ‏تنش شوری

دوره 51، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 523-536

10.22059/ijhs.2019.277630.1615

الناز حاتمی؛ علی اکبر شکوهیان؛ علیرضا قنبری؛ لطفعلی ناصری


3. تأثیر نانونقره بر آلودگی باکتریایی و شاخص‌های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی بادام GN15 کشت بافتی

دوره 50، شماره 1، بهار 1398، صفحه 119-128

10.22059/ijhs.2018.244539.1338

الناز حاتمی؛ علی اکبر شکوهیان؛ علیرضا قنبری؛ لطفعلی ناصری