تأثیر نیتریک اکسید بر سمیت کادمیم با مطالعه برخی از صفات مرفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی تاج ‏خروس (‏Celosia argentea var. plumosa‏)‏

فاطمه بنی اسدی؛ مسعود ارغوانی؛ وحیدرضا صفاری؛ مهدی منصوری

دوره 52، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 743-754

https://doi.org/10.22059/ijhs.2020.301474.1794

چکیده
  به منظور مطالعه اثر سدیم نیتروپروساید (SNP) به عنوان ‌آزادکننده نیتریک اکسید (NO) بر برخی صفات مرفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه تاج خروس تحت تنش کادمیم، پژوهش حاضر به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار (گلدان حاوی خاک لومی شنی) در بهار و تابستان سال 1396در گلخانه با متوسط دمایی 30-25 درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی60 درصد با ...  بیشتر

تأثیر تیمار هیدروژن پراکسید در بهبود کیفیت پس از برداشت گل شاخه‌بریدۀ آلسترومریا

امین صادقی؛ فاطمه نصیبی؛ همایون فرهمند؛ فخر السادات حسینی تربتی

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 123-131

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.117424.709

چکیده
  در این بررسی آزمایشی در قالب طرح کامل تصادفی با سه تکرار برای بررسی تأثیر غلظت‌های مختلف هیدروژن پراکسید (600،400،200 میکرومولار) بر عمر گلجایی (vase life) و بهبود کیفیت پس از برداشت گل شاخه‌بریدۀ آلسترومریا انجام شد. همۀ غلظت‌های به‌کاررفتۀ هیدروژن پراکسید (H2O2) عمر گلجایی را افزایش داد که بیشترین عمر گلجایی در تیمار هیدروژن پراکسید 600 میکرومولار ...  بیشتر

بررسی تأثیر تنش آبی شدید بر برخی ویژگی‌های دانهال‌های مرکبات

رضا فیفایی؛ رضا فتوحی قزوینی؛ بهروز گلعین؛ یوسف حمیداوغلی

دوره 47، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 397-405

https://doi.org/10.22059/ijhs.2016.59803

چکیده
  با توجه به پرورش مرکبات در اقلیم‌های گرمسیری و نیمه­گرمسیری که اغلب در معرض خشکی‌ قرار می‌گیرند پژوهشی برای بررسی پاسخ برخی از پایه‌های بذری مرکبات به خشکی، به‌صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با سه تکرار و دو دانهال در هر واحد آزمایشی در شرایط گلخانه انجام ‌شد. عامل اول شامل پنج پایۀ مختلف مرکبات و عامل دوم تیمار‌های ...  بیشتر

مطالعه واکنش های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی چمن Poa pratensis L. رقم ‘Barimpala’ تحت تنش خشکی

مریم تاتاری؛ رضا فتوحی قزوینی؛ نعمت اله اعتمادی؛ علی محمد احدی؛ سید اصغر موسوی

دوره 44، شماره 3 ، آذر 1392، ، صفحه 329-340

https://doi.org/10.22059/ijhs.2013.36003

چکیده
  تنش خشکی یکی از مهم ترین عواملی است که رشد و کیفیت چمن را کاهش می دهد. به منظور مطالعه واکنش های چمن Poa pratensis رقم ‘Barimpala’ تحت دوره های زمانی تنش خشکی، بذور این چمن در گلدان های استوانه ایی به طول 60 سانتی متر و به قطر 15 سانتی متر در فضای آزاد کاشت شدند و آبیاری به نحوی انجام شد که آب به آرامی از انتهای زهکش گلدان خارج شود. پس از استقرار ...  بیشتر