بررسی اثر اسید هیومیک بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی پایه‌های بادام تحت ‏تنش شوری

الناز حاتمی؛ علی اکبر شکوهیان؛ علیرضا قنبری؛ لطفعلی ناصری

دوره 51، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 523-536

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.277630.1615

چکیده
  انتخاب منابع ­کودی مناسب، مشکلات ناشی از شوری را از گیاه دور می­کند. بدین­منظور، آزمایش فاکتوریل، در قالب طرح بلوک­های­کامل تصادفی،در سه تکرار، در دانشگاه ­محقق اردبیلی، در سال­های 96-1395، انجام شد.عامل اول اسیدهیومیک در­ چهار سطح (صفر، 5/2، 5 و7 کیلوگرم­برهکتار)، عامل دوم کلریدسدیم در چهار سطح (صفر،60،120 و180 میلی­مولار) ...  بیشتر

علوم میوه
تأثیر بسترهای کشت و همزیستی قارچ‌ریشه‌های آربوسکولار بر رشد و استقرار پایه‌های سیب ریزازدیادی‌شده MM106

ژیلا محمدی؛ لطفعلی ناصری؛ محسن برین

دوره 47، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 287-296

https://doi.org/10.22059/ijhs.2016.58528

چکیده
  ریزازدیادی یکی از روش‌های رایج افزایش کلون‌های سیب است. اما بقاء کم و رشد ضعیف این گیاهان پس از انتقال، استفادۀ گسترده از این روش را محدود می‌کند. میزان موفقیت این روش می‌تواند با استفاده از عامل‌های زیستی مانند همزیستی با قارچ­ریشۀ آربوسکولار افزایش یابد. در این پژوهش تأثیر همزیستی قارچ­ریشه و نوع بستر کشت بر رشد، استقرار بهتر ...  بیشتر