نویسنده = علی اسدی کنگرشاهی
بررسی تشکیل گل و میوه در چند رقم مرکبات در شرایط اقلیمی شرق مازندران

دوره 47، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 257-264

10.22059/ijhs.2016.58525

نگین اخلاقی امیری؛ علی اسدی کنگرشاهی؛ جلال مهدوی ریکنده