نویسنده = عسگری، داود
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر هدایت‌ الکتریکی محلول غذایی بر رشد و نمو گل رز شاخه بریدۀ رقم ’دولسویتا‘ در نظام آبکشت

دوره 49، شماره 1، بهار 1397، صفحه 69-77

داود عسگری؛ محسن کافی؛ روح انگیز نادری؛ رسول راهنمایی