نویسنده = استاجی، اصغر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر نوع و حالت محیط کشت و زمان جداسازی تخمک و جنین بر میزان موفقیت تکنیک نجات جنین انگور «فلیم سیدلس»

دوره 45، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 245-256

علی عبادی؛ مصطفی عالی فر؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ اصغر استاجی