نویسنده = فیضی، حمیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. نگهداری بذر پده (Populus euphratica Oliv.) در شرایط فراسرد (Cryopreservation) و ارزیابی بذور فراسردی در آزمایشگاه و گلخانه

دوره 46، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 313-322

مریم جبلی؛ محبتعلی نادری شهاب؛ حمیدرضا فیضی؛ علی اشرف جعفری