نویسنده = رسولی، موسی
تعداد مقالات: 6
1. تأثیر اسید سالیسیلیک بر ویژگی‌های پاداکسندگی انگور رقم‌های ‌"شاهانی" و ‌"فخری"

دوره 49، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 301-312

فاطمه نظری؛ موسی رسولی؛ معصومه ملکی


2. بررسی برخی ویژگی‌های ریخت‌شناختی و فیزیولوژیک چهار رقم انگور (Vitis vinifera L.) در شرایط تنش خشکی

دوره 48، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 977-990

وهب اسدی؛ موسی رسولی؛ منصور غلامی؛ معصومه ملکی


4. بررسی سازگاری گردۀ برخی از رقم‌ها و ژنوتیپ‌های امیدبخش انتخابی بادام

دوره 47، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 457-467

مهدی فلاح؛ موسی رسولی؛ یاور شرفی؛ علی ایمانی


5. تاثیر برخی تیمارهای شیمیایی و هورمونی بر شکستن خواب بذر گونه های بادام و هلو (Prunus spp)

دوره 46، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 623-635

موسی رسولی؛ رضا توکلی بنیزی؛ علی ایمانی


6. ‌‌ارزیابی روابط ژنتیکی برخی از ارقام و ژنوتیپ‌های بادام (Prunus dulcis L) با استفاده از نشانگر SSR

دوره 45، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 151-162

موسی رسولی؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ ذبیح اله زمانی؛ علی ایمانی؛ علی عبادی