نویسنده = حسنی، قاسم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روابط ژنتیکی تعدادی از انگورهای وحشی و زراعی ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

دوره 42، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 207-215

حامد دولتی بانه؛ سید ابوالقاسم محمدی؛ قاسم حسنی