تأثیرکاربرد بیوچار و تغذ‌یه آلی و شیمیایی بر عملکرد، برخی ویژگی‌های مورفو- فیزیولوژیکی و ‏تغذیه‌ای گوجه‌فرنگی رقم ازمیر ‏‎(Solanum lycopersicum Mill cv. Izmir)‎

سید مهدی نبئی؛ محمد رضا حسندخت؛ وحید عبدوسی؛ محمدرضا اردکانی

دوره 51، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 177-188

https://doi.org/10.22059/ijhs.2020.286003.1686

چکیده
  این تحقیق به‌منظور بررسی اثر بیوچار در ترکیب با کود تازه مرغی و سطوح مختلف چای کمپوست کود مرغی بر واکنش­های تغذیه­ای و صفات رشدی گوجه­فرنگی گلخانه­ای صورت گرفت. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتورها شامل بیوچار در دو سطح (صفر و 10 تن در هکتار)و تغذیه آلی و شیمیایی در شش سطح (کود ...  بیشتر