کلیدواژه‌ها = آنزیم‌های پاداکسنده
تأثیر تیمار هیدروژن پراکسید در بهبود کیفیت پس از برداشت گل شاخه‌بریدۀ آلسترومریا

دوره 48، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 123-131

10.22059/ijhs.2017.117424.709

امین صادقی؛ فاطمه نصیبی؛ همایون فرهمند؛ فخر السادات حسینی تربتی