کلیدواژه‌ها = شاخص طعم
اثر تنک میوه‌های بدشکل در زمان‌های مختلف بر عملکرد و کیفیت میوه کیوی(Actinidia deliciosa) رقم 'هایوارد'

دوره 55، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 35-50

10.22059/ijhs.2023.357502.2104

رسول برزگر؛ محمود قاسم نژاد؛ بهمن شریف زاده؛ علیرضا مهرگان نیکو


بررسی تأثیر نیترات آمونیوم و آهن بر خواص کیفی و پاداکسندگی میوة سیب رقم گالا

دوره 47، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 203-211

10.22059/ijhs.2016.58520

مصباح بابالار؛ خدیجه جلیلی؛ محمدعلی عسگری سرچشمه؛ علیرضا طلایی