ارزیابی تنوع ژنتیکی فندق با استفاده از نشانگر ‏ISSR‏ و رتروترانسپوزون در منطقه املش

مریم یوسفی؛ محمد محسن زاده گلفزانی؛ حبیب ا... سمیع زاده

دوره 53، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 465-477

https://doi.org/10.22059/ijhs.2021.320719.1909

چکیده
  در این تحقیق تنوع ژنتیکی 63 ژنوتیپ فندق با استفاده از 10 آغازگر ISSR، دو نشانگر رتروترانسپوزون و هفت آغازگر ترکیبی ISSR و رتروترانسپوزون مورد ارزیابی قرار گرفتند که از هفت آغازگر ترکیبی فقط سه آغازگر باندهای واضح و مشخصی را نشان دادند و سایر آغازگرها باندی تشکیل نشد. پانزده آغازگر مورد استفاده در این مطالعه، توانستند در مجموع 116 باند چند ...  بیشتر