ارزیابی استفاده از پسماندهای صنایع کشاورزی غنی‌شده با مکمل‌های غذایی بر عملکرد، ارزش ‏دارویی و غذایی قارچ یال شیر (‏Hericium erinaceus (Bull.) Persoon‎‏)‏

مهین شیبک؛ داریوش رمضان؛ محمود توکلی؛ علیرضا سام زاده کرمانی؛ رضا باقری؛ بهناز یوسف شاهی

دوره 52، شماره 4 ، بهمن 1400، ، صفحه 799-812

https://doi.org/10.22059/ijhs.2021.315330.1884

چکیده
  با توجه به اینکه بستر کشت معمول برای تولید قارچ­های خوراکی- دارویی تراشه چوب درختان می­باشد. اما جایگزینی سایر ترکیبات لیگنوسلولزی مختلف همراه با غنی سازی با مکمل­های شیمیایی از اهمیت زیادی در تولید اندام بارده قارچ برخوردار می­باشد هدف این پژوهش بررسی بسترهای کشت ترکیبی و غیر ترکیبی و بررسی برخی از ویژگی­های رویشی، زایشی، ...  بیشتر