بررسی نقش وضعیت تغذیه‌‌ای برگ بر شاخص‌‌های فتوسنتزی درخت زیتون

سمیرا واحدی؛ سینا بشارت؛ ناصر دواتگر؛ مهدی طاهری

دوره 53، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 309-320

https://doi.org/10.22059/ijhs.2020.300543.1787

چکیده
  توسعه کشت زیتون مستلزم مطالعات دقیق برای دستیابی به بیشترین عملکرد کمی و کیفی محصول با اعمال راهکارهای مدیریتی از جمله تغذیه است. در این پژوهش روابط متقابل بین متغیر‌‌های تبادلات گازی با عناصر غذایی موجود در برگ درختان زیتون، رقم آربیکن با سیستم کشت فوق متراکم (SHD)، با توجه به میزان هدایت الکتریکی (EC) و کربنات کلسیم  معادل (TNV) خاک‌‌های ...  بیشتر