بررسی تغییرات میزان فعالیت آنتی‌اکسیدانی، ترکیبات فنلی، رنگیزه‌های فتوسنتزی و صفات کمی میوه ‏در چهار ژنوتیپ‌ وحشی تمشک سیاه (‏Rubus sanctus‏) در مراحل مختلف رسیدگی ‏

زهرا شمس؛ سعید عشقی؛ عنایت اله تفضلی؛ علی قرقانی

دوره 52، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 153-169

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.285461.1680

چکیده
  مطالعه حاضر به‏منظور بررسی تنوع در ویژگی‌های آنتی‌اکسیدانی، ترکیبات فنلی، صفات کمی میوه و میزان رنگدانه‌های ژنوتیپ‌های وحشی تمشک‌سیاه ایران انجام‏گرفت. برای این منظور، چهار ژنوتیپ تمشک‌ سیاه شامل بابلسر، نمک‌آبرود، بندرگز و ناهارخوران متعلق به گونه Rubus sanctus که از شمال ایران جمع آوری شده بودند و در کلکسیون تمشک‌ سیاه دانشگاه ...  بیشتر