تأثیر محلول‌پاشی نانو اکسید آهن و کودهای زیستی بر فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان و برخی ‏خصوصیات فیزیولوژیکی ریشه و بخش هوایی سیاه‌دانه (‏Nigella sativa L.‎‏)‏

مریم برومند سویری؛ مصطفی حیدری؛ احمد غلامی؛ هادی قربانی

دوره 51، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 939-953

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.274442.1591

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر نانو اکسید آهن و انواع مختلف کودهای زیستی بر رشد ریشه، فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان در در دو بخش ریشه و برگ و نیز برخی دیگر از خصوصیات فیزیولوژیکی سیاه‌دانه، آزمایشی گلدانی به‌صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1396 در دانشگاه صنعتی شاهرود اجرا شد. عامل اول محلول­پاشی نانو اکسید ...  بیشتر