اثر تنش شوری بر ویژگی‌های رشدی، مقدار سدیم و کلر برگ قلمه‌های ریشه‌دار شده تعدادی از ‏ارقام انار در منطقه اصفهان

اسماعیل جدیدی؛ محمود قاسم نژاد؛ مریم تاتاری؛ حمید رضا سالمی

دوره 53، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 271-283

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.260896.1464

چکیده
  در این پژوهش، تاثیر غلظت‌های مختلف کلریدسدیم (شاهد، 3، 6، 9 و 12 دسی‌زیمنس بر­متر) بر برخی ویژگی­های رشدی و مقدار کلر و سدیم برگ نهال­های هشت رقم انار (ملس ساوه، ملس اصفهان، رباب قرمز شیراز، گبری یزد، گبری ترش یزد، زاغ سفید یزد، زاغ ترش یزد و ملس طوق پیشوا) بررسی شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­ کامل تصادفی با سه تکرار ...  بیشتر