تأثیر نور، غلظت ساکارز و موقعیت فلس جفتی بر ریزازدیادی گیاه آماریلیس ‏‏(‏Hippeastrum×johnsonii‏) ‏

سیده مهدیه خرازی؛ علی تهرانی فر؛ احمد شریفی؛ عبدالرضا باقری

دوره 51، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 809-821

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.278911.1688

چکیده
  آماریلیس یکی از گیاهان سوخدار زینتی است که تکثیر آن به‌صورت تجاری به کندی صورت می‌گیرد. کاربرد تکنیک‌های کشت بافت می‌تواند راهکاری مناسب جهت افزایش ضریب تکثیر این گیاه زینتی باشد. این پژوهش در قالب دو آزمایش جداگانه انجام شد. در آزمایش اول اثر شرایط نوری و موقعیت فلس جفتی در سوخ مادری بر میزان باززایی فلس‌های جفتی آماریلیس مورد ...  بیشتر