علوم سبزی
بررسی الگوی بیان ژن‌های AsFT و gaLFY در فرایند تکامل زایشی در اندام‌های مختلف برخی از همگروه‌های سیر ایرانی (Allium sativum L.)

فهیمه قائمی زاده؛ فرشاد دشتی؛ علیرضا شافعی نیا

دوره 49، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 269-278

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.237091.1280

چکیده
  درک درست از الگوی بیان ژن­های کنترل‌کنندۀ گلدهی در نژادگان (ژنوتیپ)‌های زایای سیر، روند برنامه­های اصلاحی آن را بهبود می­بخشد. بدین منظور الگوی بیان ژن‌های  AsFT 1,2,4  و gaLFY در اندام­های رویشی و زایشی سه همگروه گل‌ده، نیمه گل‌ده و غیر گل‌ده سیر ایرانی بررسی شد. بیشترین بیان نسبی gaLFY هشت هفته پس از کشت در مریستم هر سه همگروه ...  بیشتر