ارزیابی مطلوبیت در گزینش برخی ارقام سیب با استفاده از شاخص انتخاب ژنوتیپ ایده‌آل ‏تعدیل‌یافته (‏ASIIG‏)‏

جعفر احمدی؛ امیر عباس تقی زاده؛ داریوش آتشکار

دوره 53، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 544-552

https://doi.org/10.22059/ijhs.2021.315252.1885

چکیده
  به‌منظور تعیین مطلوبیت بر مبنای صفات کیفی و کمّی میوه از 11 رقم سیب اسپور تایپ به همراه رقم شاهد گلدن‌دلیشز استفاده شد. این ارقام در ایستگاه تحقیقاتی باغبانی کمالشهر کرج طی دوسال باغی (1390 - 1391) در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند. صفات مورد مطالعه شامل وزن میوه، طول میوه، قطر میوه، سفتی بافت میوه، درصد ...  بیشتر

شناسایی نشانگرهای مورفولوژیکی و مولکولی مؤثر در تمایز و شناسایی رقم‌های تجاری و ژنوتیپ‌های ‏امیدبخش درخت به (‏Cydonia oblonga Mill.‎‏)‏

حمید عبداللهی؛ مهدی علیپور؛ مهسا خرمدل آزاد؛ امیر عباس تقی زاده

دوره 52، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 69-83

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.279010.1642

چکیده
  طی برنامه­های اصلاحی انجام شده روی درخت به، دو رقم معرفی­شده ویدوجا و بهتا، و سه ژنوتیپ امیدبخش اصفهان-2، اصفهان-3 و اصفهان-5 گزینش شده است. در این تحقیق به تعیین نشانگرهای مورفولوژیک و مولکولی اختصاصی درتمایزآنها پرداخته شد. ارزیابی مورفولوژیک براساس 38 صفت توصیف‌گر آزمون­های تمایز، یکنواختی و پایداری (DUS) و ارزیابی مولکولی براساس ...  بیشتر

برآورد سازگاری برخی رقم‌ها و ژنوتیپ‌های زیتون در شرایط اقلیمی طارم با استفاده از روش‌های ‏ناپارامتری آماری ‏

امیر عباس تقی زاده؛ رقیه امینیان دهکردی؛ علی اصغر زینانلو

دوره 51، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 657-688

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.283230.1662

چکیده
  بررسی اثرات متقابل ژنوتیپ× محیط و تجمیع برآیند پارامترهای پایداری از مشکلات اساسی در تصمیم‌گیر‌های پژوهشگران اصلاح‌نباتات است. هدف این تحقیق، بررسی پایداری و ارائه راه‌کار برای ادغام پارامترهای پایداری با استفاده از روش‌های ناپارامتری می‌باشد. به این منظور صد ژنوتیپ و رقم زیتون گردآوری شده از سراسر ایران، در اقلیم طارم، ...  بیشتر

تولید و ارزیابی مقدماتی پایههای دورگ رویشی سیب (Mallus domestica Borkh.)

داریوش آتشکار؛ محی الدین پیرخضری؛ امیر عباس تقی زاده

دوره 47، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 329-335

https://doi.org/10.22059/ijhs.2016.58534

چکیده
  سیب یکی از مهم‌ترین درختان میوة دانه‌دار در جهان است و توسعة باغ‌ها روی پایه‌های رویشی از اولویت‌های کشور است. به‌منظور دستیابی به پایه‌های رویشی سیب سازگار با شرایط خاک کشور، تلاقی‌های هدفمندی بین ژنوتیپ‌های سیب پاکوتاه بومی ایران (آزایش اصفهان و مربایی مشهد) به‌عنوان والد مادری و پایه‌های رویشی (M9، M27 و B9) به‌عنوان والد پدری، ...  بیشتر