تغییرپذیری رنگدانه‌های نورساختی، اسید کلروژنیک، اسید کافئیک و پرولین پینة کنگرفرنگی تحت تأثیر کاربرد محرک‏های متابولیتی

صبا صمدی؛ عظیم قاسم نژاد؛ مهدی علیزاده؛ مهران اعلمی

دوره 47، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 435-443

https://doi.org/10.22059/ijhs.2016.59806

چکیده
  اسید سالیسیلیک (SA) و متیل جاسمونات (MeJA) به‌عنوان دو هورمون گیاهی با القای ساخت (سنتز) آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز و تحریک تولید و تجمع پروتئین کیناز­ها، اکسیژن­های رادیکال آزاد و اسمولیت­هایی مانند پرولین نقش بسزایی در تولید متابولیت­های ثانویه ایفاء می­کنند. در این پژوهش تأثیر محرک­های SA و MeJA بر تجمع امینواسید پرولین، ...  بیشتر