علوم گیاهان زینتی
تأثیر اسل، ساکارز و اسانس آویشن باغی (Thymus vulgaris) بر ماندگاری و کیفیت پس از برداشت گل‌ شاخه بریدنی مریم (Polianthes tuberosa L.)

نفیسه برجی؛ معظم حسن پور اصیل؛ عاطفه صبوری

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 93-103

https://doi.org/10.22059/ijhs.2016.58215

چکیده
  در این پژوهش که باهدف بهبود کیفیت و افزایش ماندگاری پس از برداشت گل شاخه بریدنی مریم رقم دابل انجام گرفت، تیمارهای موردآزمایش شامل آب مقطر به­عنوان تیمار شاهد، اتانول 3درصد، ساکارز 5 درصد، اسانس آویشن باغی در سه سطح 50، 75 و 100 میلی­گرم در لیتر، اسل در سه سطح 25، 50 و 75 میلی­گرم در لیتر و برای شماری از شاخه­های گل نیز تیمار ضربانی با ...  بیشتر