نویسنده = لیلا تبریزی
A study on the effects of environmental factors on vegetative characteristics and corm yield of saffron (Crocus sativus)

دوره 48، ویژه نامه، مهر 1396، صفحه 45-52

10.22059/ijhs.2017.224869.1165

Haydeh Rahimi؛ Majid Shokrpour؛ Leila Tabrizi Raeini؛ Ezatollah Esfandiari


بررسی تنوع ریخت‌شناختی و ترکیب‎پذیری عمومی در بین خانواده‌های خواهر- بردار ناتنی سرخارگل

دوره 47، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 617-630

10.22059/ijhs.2017.119292.723

علیرضا یاوری؛ مجید شکرپور؛ لیلا تبریزی؛ جواد هادیان


بررسی تنوع ژنتیکی گیاه دارویی کاکوتی L.) tenuior Ziziphora ( در ایران با استفاده از نشانگر مولکولیRAPD

دوره 43، شماره 3، آبان 1391، صفحه 337-344

10.22059/ijhs.2012.28967

زهرا حطری؛ ذبیح اله زمانی؛ وحیده ناظری؛ لیلا تبریزی


ارزیابی اثر تراکم بالای بنه و سه روش کاشت بر برخی از ویژگی‌های زراعی زعفران (Crocus sativus L.) و رفتار بنه‌ها

دوره 42، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 379-391

علیرضا کوچکی؛ لیلا تبریزی؛ مریم جهانی؛ علی اصغر محمدآبادی