نویسنده = محمود لطفی
تجزیه میانگین نسل‌ها جهت برآورد عمل ژن‌ها و وراثت‌پذیری صفات مرتبط با میوه طالبی ‏‏(‏Cucumis melo L.‎‏)‏

دوره 51، شماره 3، آذر 1399، صفحه 645-655

10.22059/ijhs.2019.276632.1606

فاطمه امینی؛ نگار تن سازی؛ حسین رامشینی؛ محمود لطفی؛ محسن ابراهیمی


گزینش به‌کمک نشانگر ‏SNP‏ به‌منظور به‌نژادی صفت شیرینی میوه در طالبی

دوره 51، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 165-176

10.22059/ijhs.2019.268815.1534

فاطمه رمضانی؛ حسین رامشینی؛ محمود لطفی؛ محمد مهدی مرتضویان؛ صفدر پورممبینی