ارزیابی پایه های پسته و دو رگه بین گونه‏ای آتلانتیکا × ورا (Pistacia vera × Pistacia atlantica) به تنش خشکی

اعظم مالکی کوهبنانی؛ حمید رضا کریمی

دوره 44، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 81-93

https://doi.org/10.22059/ijhs.2013.30407

چکیده
  به منظور ارزیابی دو رگه بین گونه‏ای آتلانتیکا × ورا و همچنین پایه‌های قزوینی و بادامی ریز زرند به تنش خشکی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه دور آبیاری 3- 6 و 9 روز به اجرا درآمد. نتایج حاصل نشان داد که شاخص‏های فیزیولوژیکی همانند پرولین، قندهای محلول، پروتئین و عناصر غذایی تحت تاثیر تیمار خشکی واقع می‏شوند. ...  بیشتر