نویسنده = محمدعلی نجاتیان
تعداد مقالات: 4
1. غربالگری اولیه مورفولوژیکی 698 ژنوتیپ انگور بر اساس تحمل به خشکی برای انتخاب پایه

دوره 44، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 193-207

مهدی حدادی نژاد؛ علی عبادی؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ محمدعلی نجاتیان


2. تاثیر ازن بر کیفیت پس از برداشت و عمر انبارمانی انگور ایرانی رقم فخری

دوره 44، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-9

یونس مستوفی؛ مهسا گرانسایه؛ وحید عبدوسی؛ محمدعلی نجاتیان


3. تأثیر کاربرد پرولین و گلایسین بتائین بر برخی خصوصیّات فیزیولوژیکی انگور تحت شرایط تنش خشکی

دوره 43، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 393-401

مهدی محمدزمانی؛ ولی ربیعی؛ محمدعلی نجاتیان