مدیر مسئول


محمدرضا بی همتا استاد

ژنتیک و اصلاح نباتات

 • mrghanadut.ac.ir

سردبیر


محمدرضا حسندخت استاد دانشگاه تهران

فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها

 • mrhassanut.ac.ir
 • 02632221482

مدیر داخلی


لیلا تبریزی رائینی استادیار

اکوفیزیولوژی و تولید گیاهان دارویی

 • l.tabriziut.ac.ir
 • 02632221482

اعضای هیات تحریریه


کاظم ارزانی استاد، دانشگاه تربیت مدرس

استاد، فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه دانشگاه تربیت مدرس

 • arzani_kmodares.ac.ir
 • 48292094

اعضای هیات تحریریه


فاطمه سفید کن استاد- موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

گیاهان دارویی و فیتوشیمی

 • sefidkonrifr-ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محسن کافی استاد- دانشگاه تهران

گیاهان زینتی و فضای سبز

 • mkafiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمدرضا حسندخت دانشیار - دانشگاه تهران

فیزیولوزی و اصلاح سبزی ها

 • mrhassanut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


روح انگیز نادری استاد- دانشگاه تهران

فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاه زینتی

 • rnaderiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


سیامک کلانتری دانشیار دانشگاه تهران

پس از برداشت گیاهان باغبانی

 • kalantarisut.ac.ir
 • 09124607697

اعضای هیات تحریریه


سید علیرضا سلامی استادیار دانشگاه تهران

بیوتکنولوژی محصولات باغبانی

 • asalamiut.ac.ir
 • 09125423816

اعضای هیات تحریریه


نعمت اله اعتمادی استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

علوم گیاهان زینتی

 • etemadincc.iut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


ذبیح اله زمانی استاد، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی دانشگاه تهران

میوه کاری و بیوتکنولوژی

 • zzamaniut.ac.ir
 • 02632221482

اعضای هیات تحریریه


فرشاد دشتی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

اصلاح و بیوتکنولوژی سبزی - فیزیولوژی و تولید سبزی

 • dashti1350yahoo.com
 • 09183133541

اعضای هیات تحریریه


وحیده ناظری دانشیار دانشگاه تهران

فیزیولوژی و سیستماتیک گیاهان دارویی

 • nazeriut.ac.ir
 • 09133414420

اعضای هیات تحریریه


امیر موسوی عضو هیات علمی/پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، دکتری زیست شناسی مولکولی

بیوتکنولوژی گیاهی

 • m-amirnigeb.ac.ir
 • 02144787336

اعضای هیات تحریریه


جابر پناهنده دانشیار، دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، گروه علوم باغبانی

علوم سبزی

 • panahandehtabrizu.ac.ir
 • 0411 3392054

اعضای هیات تحریریه


محمود قاسم نژاد استاد دانشگاه گیلان

فیزیولوژِی درختان میوه و فیزیولوژی پس از برداشت

 • sana1385yahoo.com
 • 09126617455

اعضای هیات تحریریه


مهدی زندیه دانشیار دانشگاه بین المللی قزوین

مهندسی معماری(معماری منظر)

 • mahdi_zandiehyahoo.com
 • 0281 33780051

کارشناس نشریه


سید اکبر موسوی سایر

 • akbarmousavi47ut.ac.ir