نویسنده = حیدرزاده، سحر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییرات آنزیمی و بیوشیمیایی در گیاه خیار تیمارشده با فسفیت پتاسیم در شرایط تنش قارچ Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum

دوره 48، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 601-611

سحر حیدرزاده؛ شاهرخ قرنجیک؛ علی دهستانی؛ داریوش شهریاری