نویسنده = حسینی، سیده زهرا
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر اسید آسکوربیک بر برخی ویژگی‌های مورفولوژی و فیزیولوژی شمعدانی معطر (Pelargonium graveolens) در شرایط کمبود آهن

دوره 48، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 545-554

کبری سپهوند؛ عبدالحسین رضایی نژاد؛ سیده زهرا حسینی