نویسنده = رویین، زینب
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام گل داوودی (.Chrysanthemum morifolium Ramat) با استفاده از نشانگر مولکولی ریزماهواره (SSR)

دوره 49، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 791-799

فردوس دارابی؛ عبداله احتشام نیا؛ فرهاد نظریان؛ زینب رویین