نویسنده = شرفی، یاور
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سازگاری گردۀ برخی از رقم‌ها و ژنوتیپ‌های امیدبخش انتخابی بادام

دوره 47، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 457-467

مهدی فلاح؛ موسی رسولی؛ یاور شرفی؛ علی ایمانی