نویسنده = رضایی، حامد
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی خصوصیات رشدی و غلظت عناصر غذایی در چهار ژنوتیپ‏ بادام پیوند‌شده روی پایۀ GF677 تحت تنش شوری

دوره 46، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 409-427

علی مومن پور؛ علی ایمانی؛ داود بخشی؛ حامد رضایی