نویسنده = خواجه نوری، یاسمین
تعداد مقالات: 1
1. اثر کائولین بر فیزیولوژی درخت، آفتاب‌سوختگی سطحی و خواص کمّی و کیفی ‌میوۀ دو رقم تجاری سیب

دوره 46، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 475-486

علی قرقانی؛ سعید عشقی؛ یاسمین خواجه نوری؛ مجید راحمی