نویسنده = دهقان نیری، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر اسید سالیسیلیک بر تغییرپذیری روزنه و برخی صفات رویشی گیاه همیشه بهار (Calendula officinalis L.) در تنش شوری

دوره 47، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 193-202

فاطمه دهقان نیری؛ وحید رضا صفاری؛ علی اکبر مقصودی مود