نویسنده = بخشی، داود
تعداد مقالات: 4
1. برآورد وراثت‌پذیری، همبستگی صفات عملکردی و ارزیابی میوه‌شناختی نتاج سیب

دوره 49، شماره 1، بهار 1397، صفحه 291-300

حمید کوه نشین لیلی؛ حسن حاج نجاری؛ داوود بخشی


3. بررسی تأثیر کائولین بر میزان آفتاب‌سوختگی و شاخص‌های کیفی انار رقم ملس ترش ساوه

دوره 47، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 491-499

حسین میغانی؛ محمود قاسم نژاد؛ داود بخشی


4. ارزیابی خصوصیات رشدی و غلظت عناصر غذایی در چهار ژنوتیپ‏ بادام پیوند‌شده روی پایۀ GF677 تحت تنش شوری

دوره 46، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 409-427

علی مومن پور؛ علی ایمانی؛ داود بخشی؛ حامد رضایی